Enhanced Layer 2 Software (ELS)

Enhanced Layer 2 Software (ELS) là phần mềm cung cấp 1 giao diện dòng lệnh thống nhất (CLI) dùng để cấu hình và quản lý các tính năng Layer 2 trên các dòng switch Juniper EX Series hỗ trợ ELS như EX4300 EX9200, hay các dòng router MX series trong LAN mode (MX-ELM)

ELS được hỗ trợ tự động nếu thiết bị của bạn đang chạy bản phát hành hệ điều hành Junos hỗ trợ nó. Bạn không cần thực hiện bất kỳ hành động nào để kích hoạt ELS và bạn không thể tắt ELS.

Công cụ web-based Translator ELS có sẵn cho các khách hàng đã đăng ký để giúp họ làm quen với CLI của ELS và nhanh chóng translate các cấu hình CLI trên thiết bị EX Series hiện có sang cấu hình ELS CLI.

Dưới đây là các thiết bị hỗ trợ ứng dụng ELS

Product/Application Introduced Software Release Prerequisites
EX2300 Junos OS  15.1X53-D50  
EX2300-VC Junos OS  15.1X53-D50  
EX3400 Junos OS  15.1X53-D50  
EX3400-VC Junos OS  15.1X53-D50  
EX4300 Junos OS  13.2X50-D10  
EX4600 Junos OS  13.2X51-D25  
EX4600-VC Junos OS  13.2X51-D25  
EX9200 Junos OS  12.3R4  
EX9200-VC Junos OS  12.3R2  
Junos Fusion Data Center Junos OS  17.2R1  
Junos Fusion Enterprise Junos OS  17.1R1  
MX5 Junos OS  12.3R4  
MX10 Junos OS  12.3R4  
MX40 Junos OS  12.3R4  
MX80 Junos OS  12.3R4  
MX150 Junos OS  17.3R1  
MX204 Junos OS  17.4R1  
MX240 Junos OS  12.3R4  
MX480 Junos OS  12.3R4  
MX960 Junos OS  12.3R4  
MX2008 Junos OS  15.1F7  
MX2010 Junos OS  12.3R4  
MX2020 Junos OS  12.3R4  
MX10003 Junos OS  17.3R1  
vMX Junos OS  14.1R5  
NFX250 Junos OS  15.1X53-D40  
QFX3500-VC Junos OS  13.2X50-D15  
QFX3600-VC Junos OS  13.2X50-D15  
QFX5100 Junos OS  13.2X51-D10  
QFX5110 Junos OS  15.1X53-D210  
QFX5200 Junos OS  15.1X53-D30  
QFX10002 Junos OS  15.1X53-D10 Not supported on QFX10002-60C in Junos OS 18.1R1
QFX10008 Junos OS  15.1X53-D30  
QFX10016 Junos OS  15.1X53-D60  
SRX300 Junos OS  15.1X49-D40  
SRX320 Junos OS  15.1X49-D40  
SRX340 Junos OS  15.1X49-D40  
SRX345 Junos OS  15.1X49-D40  
SRX550 HM Junos OS  15.1X49-D40  
SRX4100 Junos OS  15.1X49-D65  
SRX4200 Junos OS  15.1X49-D65  
SRX5400 Junos OS  15.1X49-D65  
SRX5600 Junos OS  15.1X49-D65  
SRX5800 Junos OS  15.1X49-D65  

Bình luận bài viết!

Có 0 bình luận:

hệ thống website: cnttshop.com

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2021 | Viet Sun Technology Co., Ltd | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản