Enhanced Layer 2 Software (ELS)

Enhanced Layer 2 Software (ELS) là phần mềm cung cấp 1 giao diện dòng lệnh thống nhất (CLI) dùng để cấu hình và quản lý các tính năng Layer 2 trên các dòng switch Juniper EX Series hỗ trợ ELS như EX4300 EX9200, hay các dòng router MX series trong LAN mode (MX-ELM)

ELS được hỗ trợ tự động nếu thiết bị của bạn đang chạy bản phát hành hệ điều hành Junos hỗ trợ nó. Bạn không cần thực hiện bất kỳ hành động nào để kích hoạt ELS và bạn không thể tắt ELS.

Công cụ web-based Translator ELS có sẵn cho các khách hàng đã đăng ký để giúp họ làm quen với CLI của ELS và nhanh chóng translate các cấu hình CLI trên thiết bị EX Series hiện có sang cấu hình ELS CLI.

Dưới đây là các thiết bị hỗ trợ ứng dụng ELS

Product/Application Introduced Software Release Prerequisites
EX2300 Junos OS  15.1X53-D50
EX2300-VC Junos OS  15.1X53-D50
EX3400 Junos OS  15.1X53-D50
EX3400-VC Junos OS  15.1X53-D50
EX4300 Junos OS  13.2X50-D10
EX4600 Junos OS  13.2X51-D25
EX4600-VC Junos OS  13.2X51-D25
EX9200 Junos OS  12.3R4
EX9200-VC Junos OS  12.3R2
Junos Fusion Data Center Junos OS  17.2R1
Junos Fusion Enterprise Junos OS  17.1R1
MX5 Junos OS  12.3R4
MX10 Junos OS  12.3R4
MX40 Junos OS  12.3R4
MX80 Junos OS  12.3R4
MX150 Junos OS  17.3R1
MX204 Junos OS  17.4R1
MX240 Junos OS  12.3R4
MX480 Junos OS  12.3R4
MX960 Junos OS  12.3R4
MX2008 Junos OS  15.1F7
MX2010 Junos OS  12.3R4
MX2020 Junos OS  12.3R4
MX10003 Junos OS  17.3R1
vMX Junos OS  14.1R5
NFX250 Junos OS  15.1X53-D40
QFX3500-VC Junos OS  13.2X50-D15
QFX3600-VC Junos OS  13.2X50-D15
QFX5100 Junos OS  13.2X51-D10
QFX5110 Junos OS  15.1X53-D210
QFX5200 Junos OS  15.1X53-D30
QFX10002 Junos OS  15.1X53-D10 Not supported on QFX10002-60C in Junos OS 18.1R1
QFX10008 Junos OS  15.1X53-D30
QFX10016 Junos OS  15.1X53-D60
SRX300 Junos OS  15.1X49-D40
SRX320 Junos OS  15.1X49-D40
SRX340 Junos OS  15.1X49-D40
SRX345 Junos OS  15.1X49-D40
SRX550 HM Junos OS  15.1X49-D40
SRX4100 Junos OS  15.1X49-D65
SRX4200 Junos OS  15.1X49-D65
SRX5400 Junos OS  15.1X49-D65
SRX5600 Junos OS  15.1X49-D65
SRX5800 Junos OS  15.1X49-D65
Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2019 CNTTShop Ltd. | Viet Thai Duong Technologies Co., Ltd | All Rights Reserved.