Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 SVC-COR-MX-MPC2-3D-EQ - Juniper Care Core Support for MX-MPC2-3D-EQ & MPC2E-3D-EQ & MPC2E-3D-P-EQ  (includes MIC) SVC-COR-MX-MPC2-3D-EQ Updating... Updating... SVC-COR-MX-MPC2-3D-EQ - Juniper Care Core Support for MX-MPC2-3D-EQ & MPC2E-3D-EQ & MPC2E-3D-P-EQ (includes MIC) Giá tốt
2 SVC-CP-MX-MPC2-3D-EQ - Juniper Care CorePlus Support for MX-MPC2-3D-EQ & MPC2E-3D-EQ & MPC2E-3D-P-EQ  (includes MIC) SVC-CP-MX-MPC2-3D-EQ Updating... Updating... SVC-CP-MX-MPC2-3D-EQ - Juniper Care CorePlus Support for MX-MPC2-3D-EQ & MPC2E-3D-EQ & MPC2E-3D-P-EQ (includes MIC) Giá tốt
3 SVC-NDCE-MX-MPC2-3D-EQ - Juniper Care NextDay Onsite Support for MX-MPC2-3D-EQ & MPC2E-3D-EQ & MPC2E-3D-P-EQ  (includes MIC) SVC-NDCE-MX-MPC2-3D-EQ Updating... Updating... SVC-NDCE-MX-MPC2-3D-EQ - Juniper Care NextDay Onsite Support for MX-MPC2-3D-EQ & MPC2E-3D-EQ & MPC2E-3D-P-EQ (includes MIC) Giá tốt
4 SVC-ND-MX-MPC2-3D-EQ - Juniper Care NextDay Support for MX-MPC2-3D-EQ & MPC2E-3D-EQ & MPC2E-3D-P-EQ  (includes MIC) SVC-ND-MX-MPC2-3D-EQ Updating... Updating... SVC-ND-MX-MPC2-3D-EQ - Juniper Care NextDay Support for MX-MPC2-3D-EQ & MPC2E-3D-EQ & MPC2E-3D-P-EQ (includes MIC) Giá tốt
5 SVC-NDS-MX-MPC2-3D-EQ - Juniper Care NextDay Ship Support for MX-MPC2-3D-EQ & MPC2E-3D-EQ & MPC2E-3D-P-EQ  (includes MIC) SVC-NDS-MX-MPC2-3D-EQ Updating... Updating... SVC-NDS-MX-MPC2-3D-EQ - Juniper Care NextDay Ship Support for MX-MPC2-3D-EQ & MPC2E-3D-EQ & MPC2E-3D-P-EQ (includes MIC) Giá tốt
6 SVC-SDCE-MX-MPC2-3D-EQ - Juniper Care SameDay Onsite Support for MX-MPC2-3D-EQ & MPC2E-3D-EQ & MPC2E-3D-P-EQ  (includes MIC) SVC-SDCE-MX-MPC2-3D-EQ Updating... Updating... SVC-SDCE-MX-MPC2-3D-EQ - Juniper Care SameDay Onsite Support for MX-MPC2-3D-EQ & MPC2E-3D-EQ & MPC2E-3D-P-EQ (includes MIC) Giá tốt
7 SVC-SD-MX-MPC2-3D-EQ - Juniper Care SameDay Support for MX-MPC2-3D-EQ & MPC2E-3D-EQ & MPC2E-3D-P-EQ  (includes MIC) SVC-SD-MX-MPC2-3D-EQ Updating... Updating... SVC-SD-MX-MPC2-3D-EQ - Juniper Care SameDay Support for MX-MPC2-3D-EQ & MPC2E-3D-EQ & MPC2E-3D-P-EQ (includes MIC) Giá tốt
8 MX-MPC2-3D-EQ - 2xTrio Chipset MPC, per-IFL HQoS, 512K queues; price includes full scale L2/L2.5 and reduced scale L3 features MX-MPC2-3D-EQ Updating... Updating... MX-MPC2-3D-EQ - 2xTrio Chipset MPC, per-IFL HQoS, 512K queues; price includes full scale L2/L2.5 and reduced scale L3 features Giá tốt
9 MX-MPC2-3D-EQ-R-B - MX-MPC2-3D-EQ line card bundle, price includes full scale L3, L2 and L2.5 features MX-MPC2-3D-EQ-R-B Updating... Updating... MX-MPC2-3D-EQ-R-B - MX-MPC2-3D-EQ line card bundle, price includes full scale L3, L2 and L2.5 features Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản