Chuyên mục về A10 Network
Hướng dẫn cấu hình IP Persistence trên Load Balance A10 Network Tính năng Source IP Persistence cho phép khi 1 đi qua LB vào 1 Node Server A thì những request sau cũng sẽ đi vào Node Server A chứ không vào server khác. Tính năng này được cấu hình cho các ứng dụng như http web, có authentication.

hệ thống website: cnttshop.com

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản