Kiểm tra log của thiết bị với giao diện quản trị Cisco ACI, check log Cisco APIC

 

Trong bài viết này, CNTTShop.vn sẽ hướng dẫn các bạn các để hiển thị log các sự kiện của thiết bị và log tác động vào thiết bị. Từ đó thống kê, phần tính và đánh giá tình trạng của hệ thống mạng để tiến hành bảo trì, khắc phục lỗi cũng như nâng cấp hệ thống mạng.

Kiểm tra lỗi

APIC GUI hiển thị dữ liệu lỗi ở nhiều chế độ xem và nhiều vị trí, giao diện trình bày thông tin tổng hợp để đánh giá tình trạng hệ thống để khắc phục sự cố cụ thể.
Các vị trí GUI sau đây là ví dụ về các thành phần hỗ trợ chế độ xem nhóm:

  • Fabric > Inventory > Pod number > Faults - Hiển thị tất cả lỗi cho các MO trong nhóm này.
  • Fabric > Inventory > Pod number > node > Faults - Hiển thị tất cả lỗi cho các MO trong node này.

Kiểm tra lỗi sử dụng Web GUI

Các lỗi đã ghi được hiển thị trong GUI, sẽ được lọc để chỉ hiển thị những lỗi có liên quan đến ngữ cảnh GUI hiện tại, chẳng hạn như trình đơn đối tượng thuê hoặc nhóm. Bất cứ nơi nào có tab Faults trong ngăn làm việc GUI, bạn có thể xem các mục nhập có liên quan thông qua nhật ký lỗi như sau:

Chọn System > Faults - Hiển thị tất cả các lỗi cho mọi nút (APIC, leaf, or spine) trong kết cấu ACI:

 Hiển thị tất cả các lỗi cho mọi nút (APIC, leaf, or spine) trong kết cấu ACI

Sau đó, nhấp đúp vào từng mục để hiển thị chi tiết của từng mục:

Hiển thị chi tiết của từng mục của giao diện Faults

Kiểm tra lỗi bằng NX-OS Style CLI

Để hiển thị tóm tắt các lỗi cho một trường hợp cụ thể, hãy nhập lệnh hiển thị lỗi với các định tính thích hợp. Một số dạng phổ biến của lệnh hiển thị lỗi như sau:

  • show faults
  • show faults controller
  • show faults leaf
  • show faults leaf interface
  • show faults spine
  • show faults tenant

Để hiển thị bản ghi lỗi cho một trường hợp cụ thể, hãy thêm từ khóa lịch sử vào lệnh hiển thị lỗi với các định tính thích hợp, chẳng hạn như show faults history leaf 101.

Kiểm tra lỗi bằng API

Bạn có thể xem các lỗi bằng cách sử dụng các phương thức truy vấn API để tìm kiếm các MO lỗi, và có thể là lỗi của class: Inst hoặc lỗi Delegate. Bạn có thể tìm kiếm tất cả các trường hợp hoặc bạn có thể tinh chỉnh tìm kiếm của mình bằng cách sử dụng bộ lọc truy vấn như được mô tả trong Cisco APIC REST API Configuration Guide.
Ví dụ: cách truy vấn một giao diện vật lý về các lỗi liên quan đến nó, ta truy cập vào:

 GET http://192.0.20.123/api/node/mo/topology/pod-1/node-1017/sys/phys-[eth1/11]/phys.xml?rsp-subtree-include=faults 

Kết quả hiển thị:

Viewing Faults Using the API

Ví dụ: cách yêu cầu tất cả các bản ghi lỗi được liên kết với một đối tượng cây đa hướng, ta truy cập vào:

 GET http://192.0.20.123/api/node/mo/topology/pod-1/node-1017/sys/isis/inst-default/dom-overlay-1/fmtree-2.xml ?rsp-subtree-include=fault-records 

Hiển thị log của switch

Hiển thị log sử dụng Web GUI

Trong giao diện Web GUI, chọn Fabric > Inventory > Pod 1, và chọn nút chuyển để hiển thị ghi nhật ký, chọn tab History.

Hiển thị log trên switch sử dụng Web GUI

Hiển thị log sử dụng câu lệnh CLI

Hãy nhớ rằng ACI rất khác so với thiết bị mạng truyền thống của bạn. Mọi thứ trong ACI đều dựa trên mô hình đối tượng.
Sử dụng hiển thị các sự kiện trên bộ điều khiển APIC để hiển thị ghi nhật ký trên Cisco ACI.

Ví dụ:

Show events leaf 101 => hiển thị tất cả đăng nhập trên Leaf switch 101.

Show events leaf 101 interface ethernet 1/25 => hiển thị đăng nhập trên giao diện Eth1 / 25 của  Leaf switch 101.

Show logging Using CLI

 

Kiểm tra lịch sử thay đổi của người dùng trên Cisco ACI

Sử dụng giao diện Web GUI

Trong giao diện Web, chọn System > Audit Log, để hiển thị giao diện Audit User trên Cisco ACI.

show audit user on Cisco ACI

Sử dụng câu lệnh CLI

Sử dụng để hiển thị kiểm tra để kiểm tra lịch sử thay đổi của người dùng.

Ta có các câu lệnh:

  • show audits last-minutes 45
  • show audits

Using Show audits to audits history change by user

Như vậy là ta đã thực hiện thành công cách hiển thị các lỗi, log các sự kiện của thiết bị và log tác động vào thiết bị bằng nhiều cách như sử dụng giao diện Web hoặc câu lệnh CLI, để giúp người quản trị mạng để đánh giá tình trạng hệ thống và chi tiết để khắc phục sự cố cụ thể.

Chúc các bạn thành công!

Bình luận bài viết!

Có 0 bình luận:
Chuyên mục chính
Bài viết cùng danh mục
Sản phẩm liên quan

hệ thống website: cnttshop.com

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2021 | Viet Sun Technology Co., Ltd | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản